• kennismakingspakket
  • ESsweet GrooVia aanbieding
  • 2 zakjes tafelzoetstof
header4
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites
Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Pure steviol glycosides

ESstevia is a specialist in pure steviol glycosides and since the European approval of steviol glycosides in 2011, its development has of course not stood still!

Eleven steviol glycosides are permitted as sweeteners in the EU. They are stevioside, steviolbioside, rubusoside, dulcoside A, rebaudioside A, B, C, D, E, F and M.

Among the first steviol glycosides approved by the EU in 2011, stevioside pioneered stevia-based sweeteners. Stevioside was the first because it is the most abundant steviol glycoside in stevia leaves. The problem with stevioside is that it has a bitter aftertaste and a licorice-like aftertaste.

But then the researchers discovered stevia plants that stood out from the crowd. They had a higher proportion of the steviol glycoside rebaudioside A, which tastes better than stevioside and is also twice as sweet. That opened up commercial opportunities for reb A, which is the most widely used steviol glycoside today.

Since reb A is sweeter and tastes better, it is easier to use. In addition, there are methods to mask the residual bitterness, as well as the licorice-like aftertaste.

Reb A was a big step forward for steviol glycosides as a sweetener. But it was soon discovered that the purest forms of reb A didn't always taste the best. It started the hunt for the others.

A new alternative

Researchers discovered steviol glycosides rebaudioside D and M (reb D and reb M). Scientists had known about these substances for some time, but it was only now, after it was approved in the EU in 2017, that it became a real alternative in the food industry.

Reb D and M have more glucose units linked to steviol.

Steviol glycosides are the sweet components of the leaves of the stevia plant. They consist of the substance steviol, which is bound to various glucose residues via so-called glycosidic bonds. For example, stevioside has compounds with three glucose groups and reb A up to four. Reb M has a total of six glucose parts. The high number of glucose units is part of reb M's explanation of good taste. Studies show that more glucose units produce more sweetness and less bitterness.


ESstevia supplies steviol glycosides pure in powder form or as a solution in water. The pure powder is amazingly sweet (about 300x sweeter than sugar) and suitable for sweetening hot and cold drinks, baking and cooking. 
Liquid is useful in hot and cold drinks such as coffee, tea, yogurt, but also in smoothies or jam. The sweets are there for hot drinks. GrooVia crystal is available for baking with steviol glycosides. It resembles sugar and is even a crystal. In addition to these deliciously sweet products, ESstevia supplies many other stevia products.
The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and to analyze access to our website. If you agree, click "OK." To refuse cookies, click on "Decline". For more info in our privacy statement click on "More information".